AVG


Privacyverklaring


De Haagse Fijnhouthandel BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Haagse Fijnhouthandel BV houdt
zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt
met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in deze privacyverklaring
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u
hierop willen wijzen en deze respecteren
Als Haagse Fijnhouthandel BV zijn wij verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze
privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder
aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de Haagse
Fijnhouthandel BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Om goederen en diensten bij u af te leveren
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
Verzenden van een eventuele nieuwsbrief
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Het afhandelen van uw betaling

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Haagse Fijnhouthandel BV de
volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor- en achternaam
Geslacht
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
IP-adres
Kamer van Koophandel nummer
BTW nummer
Ibannummer

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en
telefonisch.

Uw persoonsgegevens worden door de Haagse Fijnhouthandel bv opgeslagen
ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst tenzij wettelijk anders
is bepaald

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door De Haagse
Fijnhouthandel bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijfformulier:
Nieuwsbrief
Staalaanvraag
Info-aanvraag
Contact

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Haagse Fijnhouthandel bv de
volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Bedrijfsnaam
E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door de Haagse Fijnhouthandel bv opgeslagen
ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of ge´nteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of ge´nteresseerde worden door De
Haagse Fijnhouthandel bv ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte
contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje/

Het inschrijfformulier:
Nieuwsbrief
Staalaanvraag
Info-aanvraag
Contact

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Haagse Fijnhouthandel bv de
volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Bedrijfsnaam
Telefoonnummer
E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door de Haagse Fijnhouthandel bv opgeslagen
ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of
ge´nteresseerde

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven
beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het onderhoud van de website
Het versturen van nieuwsbrieven
Het verzorgen van (financiŰle) administratie
Het versturen van producten, monstermateriaal of brieven

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we
geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen
(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de
door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons
opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn
buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen
(personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming
is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Haagse Fijnhouthandel bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond
van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking,
zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens de Haagse Fijnhouthandel bv van uw
gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische incidenten
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
Onze medewerkers zijn ge´nformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door ÚÚn van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de
door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te
trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er
samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U
heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied
van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of
opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De Haagse Fijnhouthandel BV
Binckhorstlaan 275
2516BB Den Haag
Tel. 070-3825359
verkoop @ Haagse - Fijnhouthandel . nl

 


Terug naar het hoofdmenu