Standpunt VVNH m.b.t. illegale kap    

Eind vorig jaar bracht WWF een rapport uit over de 
illegale kap zoals die zich in m.n. tropische - maar niet
alleen - landen voordoet. 
Het rapport concludeerde dat 10 - 20% van de Neder-
landse import afkomstig is uit illegale kap.

Recentelijk  zijn wij door WWF benaderd met de vraag 
een standpunt t.a.v. illegale kap in te nemen en met het 
verzoek aan te geven wat wij aan dat probleem willen 
doen.    
Het bestuur heeft onlangs een reactie aan WWF gezon-
den die wij hier integraal weergeven: 
Met u maken wij ons zorgen om de omvang die illegale 
kap heeft genomen. Wij kunnen niet nagaan of de cijfers 
in het door u genoemde rapport kloppen maar wij gaan 
er vanuit dat de omvang van dien aard is dat deze niet 
genegeerd kan worden. 
Onze zorg betreft niet alleen de ecologische en sociale 
gevolgen  maar ook de economische. De marktverstoren-
de werking van de handel in illegaal gekapt hout is ook 
hier voelbaar. Mede naar aanleiding van bet overleg dat 
wij eerder al met u voerden zijn voor ons de volgende 
stappen aan de orde:

 - Wij hebben de UCBD (European Hardwood Fede-
ration) gevraagd stelling tegen de illegale kap te 
nemen. Dat heeft geleid tot een resolutie waarin il-
legale kap wordt veroordeeld. De UCBD heeft de 
kwestie overigens ook in ITTO-verband aan de orde 
gesteld. Naar wij hebben begrepen heeft ook de IT-
TO (producenten inbegrepen) zich tegen de illegale 
kap uitgesproken. De kwestie staat daarmee ook bij 
o.a. onze belangrijkste leveranciers op de agenda.
 - Wij treden in overleg met onze belangrijkste produ-
centen. Dat overleg zal erop gericht zijn dat hout 
van een verklaring van legale herkomst wordt voor-
zien of - en wellicht beter ter vermijding van ver-
warring met certificaten van duurzame herkomst -
dat leveranciers garantie geven t.a.v. de legale her-
komst.
 - Wij zullen onze leden adviseren hun leveranciers 
nadrukkelijk te vragen uitsluitend hout van legale 
herkomst te leveren. Zodra een verklaring als hier-
boven bedoeld  is gerealiseerd zullen wij onze leden 
adviseren hout voorzien van zo'n verklaring te kopen.
 - Beleid t.a.v. leden die bewust illegaal gekapt hout 
verhandelen is er niet omdat bewust illegaal hande-
lende bedrijven zich niet in ons ledenbestand bevin-
den. Zouden wij daar overigens op stuiten dan kunt
u ervan uitgaan dat aan de situatie aangepaste actie 
genomen zal worden.

 (A.de Boer / Van den Heuvel)     
Terug       Omhoog